ATT VÄRNA ELLER INTE VÄRNA…

Att värna eller inte värna, det är frågan…

Så kom den dagen då den nya personalförsörjningen behövde hjälp av den gamla, dagen då värnplikten började väckas ur sin dvala av en utredning. Proffskrigare med usel lön skall få nya pliktande kollegor med ännu sämre ersättning. Allt för att fixa till luckor i personalrullorna i det kroniskt ihåliga svenska försvaret. Alltför få skall bli lite mindre få.

Naturligtvis finns det en hel del folk bland liberala tyckare och tänkare som tycker att det här med att försvara landet är ett jobb precis som vilket jobb som helst. Det låter som om värnplikt är slaveri och att Finland skulle vara det moderna Europas svar på de amerikanska sydstaterna. Jag tycker att försvaret av Sverige är allas vår gemensamma uppgift, en plikt för var och en för att värna landet. Det är inget jobb precis som vilket som helst, där vi kan leja bort försvaret av till någon för en lön som får lokalvårdaren att framstå som höginkomsttagare.

Naturligtvis skulle försvaret kunna betala högre löner för att få fler att frivilligt fylla upp luckorna i det kroniskt ihåliga försvaret. En sannolik konsekvens skulle bli att alltför få blev ännu färre. För någonstans skulle Försvarsmakten behöva hämta in de pengar man skulle behöva avsätta till vettiga löner. För ingenstans i den svenska myllan finns det politiker som är villiga att skjuta till tillräckligt med pengar för att fixa allt som behövde fixas med det svenska försvaret.

Höjd lön till soldaten skulle innebära sämre utrustning till soldaten. Höjd lön till gruppbefälet skulle innebära färre övningar för hans grupp. Höjd lön till sjömannen skulle innebära färre timmar till sjöss för sjömannens plåtschabrak. Höjd lön för de som verkligen förtjänar en vettig lön skulle försämra deras odds att överleva kriget. Iallafall så länge vi har politiker som vägrar betala för det de har beställt för att värna Sverige…

Försvarsministern fick frågan vad en återinförd värnplikt skulle innebära. Försvarsministern svarade snabbt med de efterlängtade orden höjd försvarsförmåga. För en gångs skull fanns det spår av sanning i ett svar från ett statsråd. En återinförd form av värnplikt där pliktande ungdomar får utbildning för att värna landet medför lägre personalkostnader. Lägre personalkostnader gör att nödvändiga satsningar på ny materiel inte nödvändigtvis behöver hamna på långbänken. Lägre personalkostnader gör att lönerna kan höjas för de tappra vardagshjältar som av fri vilja och en pisslön ändå valt att jobba för att värna dig och mig.

En återinförd värnplikt – om än i blygsam omfattning – bygger också upp en personalreserv som Sverige kan och kommer att ha nytta av.  Den blygsamma omfattningen av den återinförda värnplikten bör rimligtvis innebära att bara de och dem som är motiverade och sugna på att göra sin plikt skall behöva göra sin plikt.

Naturligtvis skulle det vara jättebra ifall vi i Sverige hade såpass många unga, lämpade medborgare som skulle kunna tänka sig att jobba med att värna dig och mig och världsfreden. Nu är det inte så, och det finns inget som pekar mot att det skulle bli så inom rimlig tid. Naturligtvis skulle det vara alldeles utmärkt ifall våra beslutsfattare fattade vettiga beslut om försvarets budget. Då kanske lönerna skulle bli mindre pinsamma. Nu är det inte så, och sannolikheten för att nu levande generationer skall få uppleva det måste anses vara minimala.

Till den dagen kommer då det osannolika och det otänkbara blir verklighet så är en uppväckt värnplikt den enda vägen mot ett försvar som iallafall kan försöka värna oss. Att försvaret av ett land alltid kommer att vara ett gemensamt intresse och ansvar gör det inte svårare att gilla läget här och nu. Att värna eller inte värna, det är frågan nämligen…

10 svar på “ATT VÄRNA ELLER INTE VÄRNA…”

 1. Om högre lön inte är svaret på frågan för försvarets personalproblem så är det inte det för lärarlöner, polislöner ller någon annan yrkesgrupp med svårigheter att rekrytera.
  Det skulle kosta ca 700 miljoner att höja lönerna med 5000 kr för alla soldater, jämfört med höjningarna av meningslösa poster i budgeten så är detta inget alls.
  Nu kommer vi istället få 3000 värnpliktiga, som kommer sakna utbildning och sakna beredskap. Vi får inte ett dyft mer försvarsförmåga för att vi pliktar in personal. Det är en snuttefilt där allmänheten inbillar sig att vi får tillbaka 800000 uselt utrustade soldater att kasta in som kanonmat.

  1. Det ä r och förblir skillnad mellan väpnad strid och vanliga yrken…
   …hur mycket vill du betala till honom som dör för dig och din familj? (Polisen är lite svårare att avfärda…)

 2. Varför inte i stället börja i rätt ände nämligen förse försvaret med mer pengar. Det kan ske på tre sätt antingen lägg ner Jas eller skär i den stora elefanten eller avsluta alla utland uppdrag. Jag läste någonstans att en hemvärnsman hade lagt ner 50000 av egna pengar för att nå en rimlig standard på den personliga utrustningen,enligt hans åsikt. Vad skall dom ha mer Soldater till om dom inte kan utrusta dom dom har? Dom värnpliktiga kan inte lösa Krigsmaktens problem utan mer pengar. Även om en mönstring äger rum hur skall då betalas. Och hur skall då dessa soldater förflyttas kan man undra? Tydligen är snart rörligheten underhålls förbanden snart noll då dom inte har några last bilar att förflytta sig med.
  PS med den stora elefanten menar jag den största utgifts posten Migrationen

 3. Frågan är dock vad det är vi ska försvara. En massa MENA-folk? Vem vill offra sitt liv för dem. Befarar att idén om värnpliktsförsvaret dog i och med massinvandringen. Värnplikt förutsätter gemenskap, en vilja att försvara det som är vårt: vårt nation, vår befolkning. Utan sådan gemenskap, och den är för alltid förlorad, rädde sig var och en bäst den själv kan.

 4. En värnplikt kan knappast vara frivillig. Av namnet framgår att det är en plikt. Den ska gälla alla kvinnor som män som inte har godtagbara skäl att slippa. Dessutom tror jag att den är fostrande när den infaller i en ålder där ungdomar behöver en något fastare hand än de är vana vid från skolans värld. Dessutom stärker den antagligen sammanhållningen i landet något som verkligen skulle behövas. Om inte en människa kan tänka sig en militär värnplikt kunde en civil motsvarighet vara ett alternativ.
  Jag gjorde lumpen i slutet av 70-talet, på A4 i Östersund och Trängslet i Älvdalen, och tog ingen skada av det. Tvärt om lärde jag mig en del som jag haft nytta av. En erfarenhet som jag så här i efterhand inte vill ha ogjort, men där och då var jag inte så där överförtjust. Under det året gick arbetslösheten kraftigt uppåt så det kostade mig nog en del också när jag väl muckat.

 5. Vad är det för vits med försvaret när vi har en pågående invasion som applåderas av 7-klövern? Bästa försvaret vore satsning på repatriering.

 6. Varför skall vi försvara detta. ! Sverige som fanns under de 36 år jag var pilot i FV finns inte längre.
  Läs och begrunda allalänkar är till regeringsgodkända medier.

  I Sverige präglas samhällslivet och det politiska beslutsfattandet för närvarande av migrationen. De senaste årens kraftiga inflöde av asylsökande har skapat kaos i mottagningssystemet. Människor trängs nu i överfulla asylboenden, vilket leder till frustration och konflikter (1, 2, 3). Ofta riktas missnöje även mot det svenska samhället, vilket resulterar i busstrejker, matprotester och skadegörelse (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

  Många i den senaste invandringsvågen har låg utbildningsnivå, vilket gör det svårt för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden (13). Bland dem som har med sig en högre utbildning från hemlandet finns ofta problem med bristande kompatibilitet i förhållande till den svenska motsvarigheten. Få utomeuropeiska läkare klarar Socialstyrelsens kunskapsprov (14). Undersökningar visar att de som avslutar sin SFI-utbildning klarar sig bäst på arbetsmarknaden. Dessa individer utgör dock en minoritet. Av de som invandrade 2007 har endast en tredjedel fullgjort sina SFI-studier nio år senare (15). Efter 15 år i Sverige står bara 34 procent av flyktinginvandrarna för sin egen försörjning (16). Sannolikt talar dessa siffror för att en stor andel blir livslångt bidragsberoende.

  Det finns idag 130 utanförskapsområden i Sverige, där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar. I dessa områden har tre av fyra utländsk härkomst (17). Sverige beräknas dessutom ha ett femtiotal så kallade no go-zoner, där polis och ambulans attackeras och andra lagar än de svenska har gjorts till norm (18, 19). Bilbränder börjar bli en del av vardagen (20, 21, 22). Polisen går på knäna till följd av misslyckade organisationsförändringar och ökat behov av polisinsatser. Annan brottslighet prioriteras ner på grund av insatser vid asylboenden (3, 23). Allt färre brott klaras upp (24, 25). Missnöjet i poliskåren är stort och många väljer att sluta (26,27, 28). Begåvningskraven till polisutbildningen sänks nu för att möta behovet av nyrekrytering (29). Samtidigt påverkar systemstressen övrig offentlig sektor. Migrationsverkets och socialtjänstens anställda tyngs av orimliga och oförenliga krav (30, 31, 32). Ett stort antal kommuner har anmält sig själva enligt lex Sarah, då de inte klarar sina uppdrag (33).

  Statens utgifter för migrationen stiger kraftigt (34, 35). Trots ett av världens högsta skattetryck räcker inte pengarna. Statsfinanserna går med minus mitt i en högkonjunktur (36, 37, 38). Det innebär att Sverige kommer att gå in i nästa lågkonjunktur utan resurser att möta den. Det innebär också mindre resurser till övriga samhällsfunktioner, vilket landets äldsta invånare blivit varse. Regeringens vallöfte om skattelättnader för pensionärer har inte kunnat infrias. Allt fler pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns (39, 40).

  Skolorna dras med sjunkande resultat. Sveriges prestationer i den internationella kunskapsmätningen PISA faller stadigt och gymnasiebehörigheten minskar. Ett av skälen är tillströmningen av elever med utländsk bakgrund (41,42).

  Sjukvården pressas av ett växande antal hälsokontroller av asylsökande (43). Särskilt stor är belastningen på mödravården och psykiatrin (44, 45). Vården måste även hantera individer som bär med sig obehandlade åkommor från hemlandet. TBC och antibiotikaresistens är tilltagande problem (46, 47). Köerna växer (48). Även i Folktandvården ökar väntetiderna, då många asylsökande har stort behov av tandvård (49, 50, 51). Av allt att döma kommer nu sjukvårdsresurser dessutom att behöva avsättas för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.

  En kraftig majoritet av dem som invandrar till Sverige är män. Det har skapat en remarkabelt skev könsfördelning i befolkningen. I åldersspannet 15-19 år har Sverige nu en större könsobalans än Kina och Indien (52). Parallellt med denna utveckling har det svenska samhället fått se en våg av sexuella övergrepp, där gärningsmännen agerar i grupp. Polisens utredning lyfter fram gärningsmän med utländsk bakgrund (53). En publikation av Brottsförebyggande rådet visade 2005 en tydlig kriminell överrepresentation bland personer födda utomlands (54). En färskare undersökning från Norge bekräftar bilden (55).

  Det råder bostadsbrist i 250 av Sveriges 290 kommuner (56). Det har lett till högt uppdrivna priser på hus och bostadsrätter, vilket gjort att svenskarna blivit ett av världens mest skuldsatta folk (57). Trots rekordlåga räntenivåer lever många på marginalen och kan inte klara en räntehöjning (58). Bostadsbristen begränsar dessutom företagens möjlighet att anställa personal och etablera sig i Sverige (59, 60). Det nuvarande bostadsbyggandet kan enligt Boverkets prognos resultera i cirka 60 000 nya bostäder per år (61). Behovet är emellertid 88 000 nya bostäder per år fram till 2020 (62). Bostadsproduktionen håller alltså inte jämna steg med befolkningsutvecklingen. Med andra ord kommer bostadsbristen att förvärras.

  Antalet asylsökande har minskat jämfört med 2015, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Enligt Migrationsverkets prognos i april kommer mellan 160 000 och 315 000 människor att söka asyl i Sverige mellan 2017 och 2019 (63). Till detta kommer en omfattande anhöriginvandring. Det finns således skäl att anta att de framväxande problemen kommer att fortsätta.

  Vad den uppkomna situationen illustrerar är att Sveriges migrations- och biståndspolitik måste reformeras. Hjälp till nödställda kan inte bygga på att alla ska komma till Sverige. Istället bör Sverige medverka till att utveckla en infrastruktur för förmedlande av hjälpinsatser i katastrofernas närområden. Det är där vi finner de människor som inte har ekonomi och hälsa nog att förflytta sig, det vill säga de som är i störst behov av hjälp. Dessutom behöver Sverige utforma en politik som stöttar återvändande till och återuppbyggnad av katastrofdrabbade länder när läget stabiliserats. Ett fortsatt högt flyktingmottagande med åtföljande urholkning av den svenska välfärden kommer till slut att skapa ett land utan förmåga att hjälpa någon alls.

  Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6434096
  http://www.vf.se/nyheter/saffle/trangt-och-langt-till-affaren%E2%80%9D
  http://www.ltz.se/allmant/jamtland/polischefen-stephen-jerand-kritisk-till-tranga-asylboenden-ar-jatteorolig-for-kvinnorna-och-barnen
  http://www.unt.se/uppland/uppsala/hungerstrejk-pa-asylboende-3440038.aspx
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverket-gav-asylsokande-pa-buss-ultimatum/
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vi-trodde-vi-skulle-komma-till-frihetslandet
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21654946.ab
  http://www.vk.se/1629095/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende?mobil
  http://www.blåljus.se/display.asp?newsID=14029&visa=bilder&mapp=public_pictures/160511_sunne
  http://www.svd.se/skadegorelse-och-brak-pa-asylboende
  http://www.svd.se/asylsokande-hungerstrejkade-i-matprotest
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/asylboendet-for-trakigt-flyktingar-hungerstrejkar/
  http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-sticker-tydligt-ut-at-fel-hall/
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6394027
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-flyktingar-laste-klart-pa-sfi
  http://www.di.se/artiklar/2016/4/7/ledare-integrationen-mer-akut-an-vad-vi-trodde/
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-har-regeringen-tappat-fragan-om-utanfoerskapet-27727?pack=27608
  http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-mest-utsatta-bostadsomraden/
  http://www.svd.se/dramatisk-okning-av-bilbrander-i-malmo
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/fordubbling-av-antalet-bilbrander-sedan-ar-2000/
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tre-bilbrander-pa-en-timme-i-malmo
  http://www.svd.se/polisens-arbete-blir-lidande-pa-grund-av-flyktingmottagandet
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordfa-brott-klaras-upp-efter-polisens-omorganisation/
  http://www.dalademokraten.se/blaljus/brott/brastatistik-764-000-brott-handlagda-forsta-halvaret
  http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20160905/281762743698116
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisveteranen-slar-larm
  http://www.hn.se/nyheter/varberg/stress-och-press-inom-polisen-1.2358219
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankta-begavningskrav-for-att-komma-in-pa-polisutbildningen
  http://ledarsidorna.se/2016/02/panik-i-stockholms-socialforvaltning/
  http://arbetet.se/2015/09/11/socialsekreterare-slar-larm-snart-knackta-av-arbetsbordan/
  http://arbetet.se/2015/11/18/kris-for-personalen-pa-migrationsverket/
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sa-minskar-vi-trycket-pa-socialtjaensten-24960
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22622793.ab
  http://www.expressen.se/dinapengar/migrationsverket-kostnader-skenar/
  http://www.svd.se/regeringen-tar-en-kalkylerad-risk
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/budget-pa-minus-trots-att-skatteintakterna-okar/
  http://www.svt.se/nyheter/live/hostbudgeten-presenteras-1
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fattigpensionarerna-blir-fler
  http://www.senioren.se/nyheter/fattiga-pensionarer-blir-allt-fler-och-klyftorna-okar/
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6221834
  https://www.lararforbundet.se/artiklar/nyanlanda-elever-en-utmaning-for-den-svenska-skolan
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/extra-skoterskor-till-asylsokande
  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stort-mottagande-oekar-pressen-pa-sjukvarden-22166
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/detstoraantaletasylsokandeharpaverkatvardochtandvard
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/tuberkulos-okar-kraftigt-i-sverige/
  http://www.vn.se/article/flyktingstrommen-utmaning-for-varden/
  http://www.sjukhuslakaren.se/dramatiskt-langa-kotider/
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/skenande-koer-till-folktandvarden?gmenu=0
  http://nwt.se/varmland/2015/11/03/flyktingar-okar-trycket-pa
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/langre-koer-hos-folktandvarden?gmenu=open
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
  https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf
  https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
  http://www.svd.se/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor
  http://www.svd.se/svenska-hushall-bland-varldens-mest-skuldsatta
  http://www.di.se/artiklar/2016/6/21/fler-far-svart-klara-rantehojning/
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6364810
  http://fastighetstidningen.se/spotify-hotar-med-landsflykt-pa-grund-av-bostadsbrist/
  http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/indikatorer-for-bostadsbyggande/
  http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/reviderad-prognos-over-behovet-av-nya-bostader-till-2025.pdf
  http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkivet/antalet-asylskande-vntas-minska-under-2017-

 7. Hej.

  Moderna liberaler är egentligen inget större än narcissistiska egocentriska vuxenbarn, tillika egoister, för vilka liberalism innebär möjligheten att läsa tecknad japansk barnporr, knarka fritt samt att inte ha några plikter mot andra.

  Att tillhöra ett folk, att liberala demokratiska idéer är kulturbundna och därför sprungna ur en etniskt homogen folkgemenskap, och att den av och med av folket beslutade lagar och konstitution styrda nationalstaten är den enda garanten för liberalens personliga frihet är något moderna liberaler inte vill kännas vid, för det medför ett solidariskt (frivilligt) pliktansvar; det är frivilligt, men du som individ har plikter gentemot det kollektiv som garanterar din frihet.

  Men det är väl en gammal omodern idé, och blott världsliga ting, antar jag.

  Själv tror jag att det blir oemotståndligt för vårt socialistiska Riksdagsparti att använda värnplikt som arbetslöshetsmörkläggning, och att utöka denna till en allmän samhällstjänst för de som lever av staten – statare kanske vi kan kalla det?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 8. Självklart måste vi ha ett bemannat försvar. Jag är av åsikten att vi bör ha bataljoner som är blandade med värnpliktiga och anställda soldater. Låt exempelvis en bataljon ha anställd ledning, en eller ett par stridande plutoner med anställd personal så att delar av förbandet kan sättas in med kort varsel och sedan skall värnpliktiga fylla upp till fullt förband.
  Hur skall då anställda och värnpliktiga soldater avlönas? Jag tror inte att det är förnuftigt att ge dem högre löner. Däremot tror jag att framtidssäkring kan vara lockande. Därför har jag lekt med tanken att de som genomför militär utbildning skall få en check hos CSN som kan lösas ut om de genomför framtida högre utbildning och att denna förmån inte skall räknas in i de maximala antalet veckor som begränsar hur länge man kan få studiemedel. Om inte checken löses ut skall den istället tillföras pensionssystemet på något sätt. Låt därför de som genomför minst tre månaders grundutbildning få en check som motsvarar en termins studier och de som genomför längre utbildning skall få en studiecheck som motsvarar antalet veckor som utbildningen/arna varat utöver grundutbildningen.
  Sedan kommer vi till de anställda soldaterna. Jag har sett hur ett barn till mina vänner anställts som soldat. Han hade mycket tid över eftersom övningar inte kan begränsas till 40 timmar per vecka och övertiden ersattes med ledig tid. Därför tror jag att det är möjligt att kombinera soldatanställning med studier och jag föreslår att MHS i samarbete med universitet och högskolor erbjuder soldattidsanpassade högskolekurser som kan ingå i en framtida akademisk examen. Det borde vara möjligt att ha ett program för fast anställda soldater och ett annat för deltidsanställda soldater.

Lämna ett svar till Rikard Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *