KVOTSYSTEM OCH NORMSELEKTIVITET – TAPANI JUNTUNEN

Sverige är ett land som i flera avseenden sticker ut i en normativ bemärkelse. Vi håller individens frihet högt, vi eftersträvar jämlikhet mellan könen. Vi har stora friheter för minoriteter. Detta är en produkt av en lång process i tid. Dock riskerar nu denna process att ta en ny vändning, orsakad av en migrationspolitik som helt saknar varje form av normativ selektivitet. Den salafistiska imamen har samma möjlighet att få asyl som den muslimska homosexuella kvinnan. Det finns ingen asymmetri gällande bedömning av asyl för olika individer.

I flyktingkonventionens artikel 2, slås fast att en asylsökande ska följa värdlandets lagar och regleringar. Det står däremot inget om vilka värderingar en asylsökande har, men det torde vara tämligen uppenbart att om man har värderingar som helt går emot värdlandets lagar så kommer anpassningen bli väldigt svår. Det är individens drivkraft att anpassa sig som är helt avgörande, och den drivkraften är helt beroende på vilka värderingar man har. Inom ramen för dagens asylsystem finns mycket liten möjlighet att införa någon form av selektivitet.

Det bästa vore att övergå till ett kvotsystem, då öppnar sig en möjlighet till selektivitet, när människor väl fått asyl då finns inte längre någon möjlighet att styra människors värderingar eller tankar inom ramen för vår liberala demokrati. Varje försök till att styra värderingar kommer att misslyckas. Enda möjligheten är i gränssnittet innan man fått asyl.

Det som sticker ut i Sverige idag gällande den som migration som sker är dels islamism och dels starka klannormer. Detta är kulturella och religiösa uttryck som har gamla anor, det är beklagligt att företeelserna finns kvar i omvärlden. Men det är bortom vår kontroll. Däremot borde vi göra vårt yttersta för att inte dessa företeelser växer sig starka i Sverige. Det handlar om att säkerställa kvinnors, homosexuellas, judars samt muslimers möjlighet till frihet här. Även den kristna majoriteten i Sverige riskerar att utsättas för inskränkningar i sitt leverne.

Friheter regleras i grunden av lagar, men den process som leder till lagar föregås av att det finns en stark opinion med värderingar som grund för dessa lagar. Ändras befolkningens sammansättning finns risken att friheter begränsas, det sker först informellt med ändrade värderingar som i sig strukturellt begränsar. Det har skett gällande judar i Sverige. Inte formellt genom lagar, utan genom att antisemitismen ökat på grund av migrationen från Mellanöstern. Friheten begränsas långt tidigare än lagar stiftas. Därför är enbart lagar ett dåligt mått på friheten för olika grupper.

Dessvärre har Sverige redan begått misstag som gör att både klanens normer och islamism har fått sätta sin prägel i geografiskt starkt segregerade områden. Det har skett genom bristen på selektivitet och ett stort antal migranter.

I praktiken är det jag föreslår inte enkelt. Det behöver dock inte vara ett hinder från att försöka då friheten för många står på spel. Genom information om vilket land Sverige är, kompletterad med intervju om frågor på hur man ser på religionsfrihet, hur man ser på homosexuella, synen på jämlikhet mellan könen, så kan man komma en bit på vägen. Kombineras detta med höga krav om att styrka sin identitet, så finns möjligheten till att utvisa om grova lagöverträdelser sker.

Det går att kombinera det mångkulturella samhället med stor frihet för många, under förutsättning att varje form av begränsande norm exkluderas redan initialt i asylprocessen.

Tapani Juntunen
Sverigedemokraterna